Mevzuat


YÖNETMELİK
Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON VE
ENDOSKOPİK CERRAHİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Acıbadem Üniversitesine bağlı olarak kurulan Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (CASE): Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Görevleri
Merkezin amacı

MADDE 4 (1) Merkezin amacı; simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanında medikal simülasyon modaliteleri kullanılarak mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve sertifika programları açmak.
b) Tıpta uzmanlık dernekleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik medikal simülasyon programları ve özellikle cerrahi branşlarda mezuniyet sonrası eğitimleri düzenlemek.
c) Tüm sağlık çalışanları için her uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim programları hazırlamak.
ç) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine programları dahilinde ve talep edildiği takdirde kısmi ve tam görev simülatörleri yardımıyla katkıda bulunmak.
d) Modelleme ve simülasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve geliştirmek.
e) Üniversite bünyesinde modelleme ve simülasyon konusunda yapılan araştırmaları desteklemek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.
f) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve koordinasyon halinde çalışmak ve yapılacak olan lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.
g) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda akreditasyon çalışmalarını yürütmek.
ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları

MADDE 6 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Kurul müdürün çağrısı üzerine toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

GUIDELINE

From Acibadem University:

ACIBADEM UNIVERSITY ADVANCED SIMULATION
AND ENDOSCOPIC SURGERY EDUCATION APPLICATION
AND RESEARCH CENTER GUIDELINE

CHAPTER ONE
Objective, Scope, References and Definitions
Objective and Scope

ARTICLE 1 (1) The objective and the scope of this Guideline are: To regulate the principles concerning objectives, field of operation, administrative organs and duties of administrative organs of Acibadem University Advanced Simulation and Endoscopic Surgery Education Application and Research Center which is founded in affiliation with Acibadem University
Reference

ARTICLE 2 (1)This Guideline is prepared in accordance with (2nd) sub-clause of (d) clause of first item of the 7th article and the 14th article of Higher Education Law number 2547, dated 11.04.1981
Definitions

ARTICLE 3 (1) Some of the words mentioned in this Guideline refer to the following definitions:
a) Advisory Committee : Center?s Advisory Committee
b) Center (CASE) : Acibadem University Advanced Simulation and Endoscopic Surgery Education Application and Research Center
c) Director : Center?s Director
d) President : University President
e) University : Acıbadem University
f) Board of Directors : Center?s Board of Directors

CHAPTER TWO

Center's Objective, Field of Operation and Duties
Center's Objective
ARTICLE 4 (1) Center?s Objective: To perform academic studies about simulation and modeling, to develop projects, to organize courses and seminars, to contribute to the improvement of the relations between the university and public institutions and establishments, private sector and international organizations by means of these programs and applications
Field of Activity

ARTICLE 5 (1) Here are the Center?s field of operation:
a) To start new training and certificate programs before and after graduation by means of medical simulation modalities in health sciences field
b) To organize medical simulation programs for specialty in medicine societies, public and private institutions and establishments and particularly post-graduation educations for surgical fields
c) To organize post-graduation education programs in every specialty for all healthcare professionals
d) To contribute to university students? education within the scope of their programs and if demanded, by the help of partial or full duty simulators
e) To build and develop laboratories and units that are needed for modeling and simulation
f) To support researches about modeling and simulation within University and organize national and international symposiums, conferences and seminars
g) To build relations with similar centers in our country as well as abroad and work with them in coordination and also to contribute to undergraduate and graduate level studies
h) To carry-out accreditation studies in compliance with national and international standards about medical skills and simulation centers
i) To perform other activities, which are recommended by Office of the President and/or settled upon by Center?s Board of Directors, within the scope of continuing education

CHAPTER THREE

Center's Administrative Organs and Duties
Center's Administrative Organs
ARTICLE 6 (1) Center's Administrative Organs are:
a) Director
b) Board of Directors
c) Advisory Committee

Director

ARTICLE 7 (1) Director is appointed among the members of Board of Directors by the President, for a 3 year term. A director can be re-appointed after completing a term or can be relieved of his/her duty before the term ends. Director is responsible for proper operation and development of the Center and reports directly to the President
(2) Director recommends maximum two members of the board of directors to be his/her deputy and they are appointed by the President. When the Director is away, he/she assigns one of the deputies to perform as Acting Director. If the Acting Duty exceeds 6 month period, then a new Director is appointed for the position
Duties of Director

ARTICLE 8 (1) Director?s duties are as follows: a) To represent the Center
b) To ensure proper operation and development of the Center
c) To execute Board of Directors? decisions
d) To convene the Board for meetings; to prepare these meetings? agenda and chair the meetings
e) To prepare Center?s activity report and the following year?s work schedule and present them to the President the way they were approved by the Board
f) To provide the establishment of Advisory Committee and convene the committee for meeting
g) To administer mutual assistance between the Center and national and international public institutions and establishments in education-training, research, application, management and such fields, about the subjects within the scope of the Center?s objective and field of activity
Board of Directors

Personel ihtiyacı

ARTICLE 9 (1) Board of Directors is comprised of 5 academicans of the University. Chairman of the Board is the Director
(2) Board members? tenure period is 3 years. A member can be re-appointed after his/her term ends If a member resigns, then a new member is appointed to complete the rest of the term
(3) Board of Directors convene once a month upon Director?s convocation and more frequently if the job requires; they review Center?s activities and decide on the matters of the agenda. Board convenes by absolute majority and decisions pass by a large majority of attendees

Duties of Board of Directors

ARTICLE 10 (1) Board of Directors? duties are as follows:
a) To make decisions about the issues regarding the operation and management of the Center, in accordance with the objectives stated in this Guideline
b) To discuss about Center?s annual activity report and annual work schedule and to prepare them
c) To make decisions about researches and publications
d) To gather temporary groups necessary for the Center?s operations and to present them to the President for assignment
e) To prepare Center?s long-term scientific and administrative plans and programs
f) To make decisions about the other topics that fall into Center?s field of activity

ARTICLE 11 (1) Upon Board of Directors? recommendation, Advisory Committee is comprised of maximum 8 volunteers chosen among related public and private sector institutions? and establisments? representatives and experts; committee members are appointed by the President for 3 year term. Their tenure period and re-assignment process is the same of Board members. Committee convenes upon Director?s convocation
(2) Duties of Advisory Committee are to advise Board of Directors about scientific and technological subjects and submit their recommendations about the topics which were presented to them, upon review

CHAPTER FOUR

Miscellaneous and Final Provisions
Personnel Requirement

ARTICLE 12 (1) The academic, technical and administrative personnel requirement of the Center is met by the personnel assigned by the President, in pursuant to the 13th article of law 2547

Fixed Asset and Equipment

ARTICLE 13 (1) All the tools, equipments and fixed assets, which have been purchased for the researches and applications supported by the Center, are allocated for Center?s use
Spending Authority

ARTICLE 14 (1) Spending authority of the Center is the President


Entry Into Force


ARTICLE 15 (1) This Guideline comes into force on the date of its publication

Enforcement


ARTICLE 16 (1) The provisions of this Guideline are enforced by Acibadem University President