Mevzuat


YÖNETMELİK
Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON VE
ENDOSKOPİK CERRAHİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Acıbadem Üniversitesine bağlı olarak kurulan Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (CASE): Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Görevleri
Merkezin amacı

MADDE 4 (1) Merkezin amacı; simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanında medikal simülasyon modaliteleri kullanılarak mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve sertifika programları açmak.
b) Tıpta uzmanlık dernekleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik medikal simülasyon programları ve özellikle cerrahi branşlarda mezuniyet sonrası eğitimleri düzenlemek.
c) Tüm sağlık çalışanları için her uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim programları hazırlamak.
ç) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine programları dahilinde ve talep edildiği takdirde kısmi ve tam görev simülatörleri yardımıyla katkıda bulunmak.
d) Modelleme ve simülasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve geliştirmek.
e) Üniversite bünyesinde modelleme ve simülasyon konusunda yapılan araştırmaları desteklemek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.
f) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve koordinasyon halinde çalışmak ve yapılacak olan lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.
g) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda akreditasyon çalışmalarını yürütmek.
ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları

MADDE 6 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Kurul müdürün çağrısı üzerine toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.